کاوه گلستان آدم با شعوری بود...حيف شد مرد!
در تمام عکس های گلستان، عکس های شهرنو را خيلی دوست دارم. هم برای اينکه جنده ها و فضای تصاویر برايم عجيب و جالب اند و هم برای اينکه هميشه ته دلم فکر می کنم شاملو با کدام يک از اين جنده ها عشق بازی کرده است!؟