مشترکاً تقديم به ملا حسنی عزيز و بهمن کلباسی دوست عزيزم a true election whore!
وديو رو از طريق اورکوت پروفايل سروش ديدم: