اين جمهوری اسلامی حالا نمی دانم چرا اين وسط چپ ستيزی اش عود کرده....
متاسفانه امين قضايی، مترجم کتاب آشفتگی جنسيتی (همان جندر ترابل خودمان که البته الان وقت مناسبی برای اينکه آدم ايراد به ترجمه بگيره نيست) دستگير شده است. لطفاً اين خبر را اگر می تونيد پخش کنيد. علی معظمی هم مدام دارد خبر های مربوط به بازداشت دانشجويان چپ را دنبال می کند.
آقا باز هم ببخشيد که وسط دعوا من نرخ تعيين می کنم اما اين فيلسوف و انديشمند و اينها برای خودشون معنی دارند جناب آقا و يا خانم مايند موتور...همين جوری مثل نقل و نبات به هم لقب متفکر مارکسيست و اينها نديد مردم به ريشتون می خندند!
وب سايت امين قضايی
وب سايتی که دارد مساله دستگيری امين قضايی را دنبال می کند
و وب لاگ علی معظمی
آوای دانشگاه هم مدام دارد با خبر های بد اين روز ها به روز می شود.
اين هم سلام دموکرات
----------