ملت شهيد پرور شما که صبح تا شب دنبال قهرمان می گرديد من برای شما از طريق ايرانيان يک عدد قهرمان زن پيدا کرده ام بهتر از طاهره قرة العين!!
قهرمان من که همين دختر شانزده ساله است:
تارا جون در مورد خشونت پدر های ايرانی صحبت می کند.


خدا تارای نازنين رو برای همه کسانی که دوستش دارند نگه داره!

صفحه يو تيوب تارا جون
------------------
اي بابا
يک قهرمان ملی من پيدا کرده بودم ها.... تاراجون صفحه اش بسته شد. حالا خدا می دونه چرا و چطور! بلکه يک فاميل فضولی چيزی به خانواده اين دختر شانزده ساله خبر داده باشه که در اینترنت چه خبره!
اين فرح خانم ما يک دختر خاله فضول دارد که متخصص تعليم و تربيت جنسی دختران است. هر بار در خيابانی جايی من را با دوستان ام که مثلاً از عرف خارج بودند (که هميشه هم بودند) می ديد گوشی تلفن را بر می داشت به فرح خانم گزارش می داد که نازلی را در يک وضع نامناسبی ديدم با يک پسری که فلان...دمش گرم فرح خانم هم هميشه حال فروغ را می گرفت! حالا با توجه به اينکه اين فيلم ها در ايرانيان هم تبليغ شده بود احتمال اش هست که يک فروغ خانمی گزارش تارا را به خانواده رسانده باشد. اگر کسی تارا را می شناسد خبر دهد که بزرگان بروند با پدر و مادرش صحبت کنند و شفاعت او را بکنند! حيف است دختری به اين باهوشی، با استعدادی و بی کله گی بشود بازيچه دست خشونت خانواده های ايرانی که هر بچه سالمی را روانی می کنند!

حيف شد واقعاً ويديو هايی که درست کرده بود رو خيلی دوست داشتم!