افسانه نجم آبادی اخيراً يک سخنرانی کرده که خيلی منتقدانه با گروه های حقوق همجنسگرايان و فراهنجار ها (يا همان دگرباشان) در کانادا و کلاً در سطوح بين المللی برخورد کرده است. قبل از اين هم البته خيلی از محققین ديگه (از جمله سيما شاخساری) در همين باره سخنرانی کرده اند (دانشگاه تورونتو و دانشگاه مک گيل و البته فکر کنم آن آربر) اما خوب افسانه نجم آبادی به
دليل اينکه شناخته تر شده است، اين برخورد منتقدانه ايشون سر و صدای بيشتری می کنه و تاثير گذار تر است. راپورتی که درمورد اين سخنرانی پروفسور نجم آبادی تهيه شده رو از دست مديد: اين هم لينک!