کمک کنید، همراهی کنید، امضا کنید
http://www.freedomisnotfree.ca

بينش حسن پور و بر و بچه های تورونتو می خواهند گنجی را در اعتصاب غذايش همراهی کنند. بچه ها دارند سعی می کنند که در يکی از ميادين اصلی شهر تورنتو به همراه گنجی برای آزادی اسانلو، خوئنی ، و رامين دست به اعتصاب غذا بزنند. اگر می خواهيد همراهی يا کمکشان بکنيد با بينيش با این آدرس تماس بگيريد.

b.hassanpour@utoronto.ca
این هم متن ایميل بينش
Following a phone conversation with Mr Ganji, it was specified that the three-day hunger strike (July 14-16) will be held without pause, i.e., we don't go home at night. As for subsistence, it's water, tea and sugar. He also encouraged us to involve our non-Iranian friends and colleagues.Mr Ganji might be writing a statement on the hunger strike that we can utilize for publicity; once we receive this via email, we'll distribute. Recall that one of the strike's purposes is to demand the release of Ramin Jahanbegloo, Mansour Osanloo, and Ali-Akbar Mousavi Khoeni. Again, for those interested in participating (in Toronto), please send me an email: b.hassanpour@utoronto.ca