مردم...
اسراييل ایران را می زنه.....به فک و فاميل هاتان خبر بدهيد. این خبر را فالگير من تاييد کرده و گفت که بوی خون و دود و آتش از ناحيه يک چيزی شبيه گربه می آيد. به خانواده هاتان خبر بديد که هرجا هسته هست- نباشند. این فالگير من گفت که
همان زنی که امام زمان را به قتل خواهد رسانيد، زودتر از امام زمان در منطقه خاور ميانه ظهور خواهد کرد و "خوار" هاله پر نور را سرويس...
باورتان نمی شود این هم مدارک فالگيرم؛
مدرک اول
مدرک دوم
مدرک سوم
مدرک چهارم
مدرک پنجم

مدرک ششم
مدرک هفتم

و این یکی جمع بندی همه مدارک
بس نيست؟
لازم به تذکر است که دايی جان ناپلئون سيما نیز قبلاً پيش بينی کرده بود که آمريکا شعبان بی مخ اش را خواهد فرستاد سراغ ایران.