ای مردم جاسوس پرور واشنگتن،
دکتر تو بی، سيما شاخساری را حمايت کنيد
. گروه تمرکزی سيما را همين شنبه ساعت 14:00 فراموش نکنيد.