ای مردم جاسوس پرور واشنگتن،
گروه تمرکزی سيما را به صرف سالاد الوییه وطنی -و نه شام هفت پرسی کاخ سفیدی-همين امروز ساعت 14:00


اگر در تورنتو هستيد. تظاهرات در مقابل سفارت اسراييل يادتان نرود. از من می پرسيد چند پلاکارد هم درست کنيد که مخالف تعرض احتمالی نسبت به ایران و سورييه باشد. مردم عرب، مردم ایران را دوست دارند. این دولت های فاسد دنيای عرب اند که هميشه ایران را منزوی می کنند نه اذهان عمومی عرب. به نظر من به این سياسی بازی های حسين گوش ندهيد و حتماً به جنگ لبنان اعتراض کنيد. آنچه بر سر فلسطينی ها و امروز لبنانی ها می آيد مساله حقوق انسانی آنهاست و فردا هم مساله حقوق انسانی هر ایرانی می شود.

MASS RALLY (demonstration )
Saturday, July 22
1:00pm
Israeli Consulate
180 Bloor Street West

من بوستون ام...کسی نمی دونه اینجا برنامه ای هست يا نه؟
نويورکی ها هم برويد اینجا

برای اینکه برنامه تظاهرات کل کانادا و شهر خودتان پيدا کنيد، برويد اینجا.
در ضمن من مجدداً با سری افکنده، با امام اشکول ايکبيری (د.د.خ- دست هامان در خشتکش باد) بيعت می کنم.