در راستای اینکه ملت ایران متخصص انتخاب تخمی ترين رهبران در هر زمينه که فکر کنيد هستند. و با توجه به اینکه تمامی شغل های رهبری و قهرمانی فعلی-مخصوصاً جنبش زنان، اشغال می باشد. و با توجه به اینکه يکی از بزرگان اهل تمييز من را به درجه "کويير کير ذليل" نائل کرده است، بنده خود را کانديدای رهبری جنبش فراهنجار بازی ایران می کنم. باور کنيد که از من ناهنجار تر قهرمان و رهبر پيدا نخواهيد کرد، و با توجه به پيشينه تاريخی ملی تان از این بهتر نمی شود.
در ضمن گنجی خودش گفته نمی رود پيش بوش، اما این اميد معماريان و مسعود بهنود هی اصرار می کنند که "بابا، بده، نمی شه. درست نيست، اینهمه راه بيای نويورک، کاخ سفيد نری؟ ما اینجا آبرو داريم بابا...پاشو...پاشو يک کيلو شيرنی خامه ای بخر ....!!"