آهای مردم شهيد پرور تورونتو بدانيد و آگاه باشيد که مهدی خلجی قرار است چهارشنبه در تورونتو در باب اروتيسم و اسلام سخنرانی کند. بايد بگويم که« آخ جون» نه از بابت اروتيسم و اسلام بلکه از بابت شخص شخيص مهدی خلجی که من بسيار خاطر وبلاگ ايشان و نوشته ها شان را می خواهم. اين فرصت طلایي را از دست مدهيد
بخوانید:
ميراث اروتيسم در اسلام
کارِ ما از رفتن به مونتريال به گذشتن از تورنتو کشيد. به دعوت
کانون ايرانيان دانشگاه تورنتو، قرار است، روز چهارشنبه، بيست و هفتم ژوييه، ساعت هفت بعدازظهر در دانشگاهِ تورنتو سخنرانی کنم. موضوع گفتارِ من «ميراث اروتيسم در اسلام» خواهد بود.
در اين گفتار می‌کوشم، بيشتر، پرسش‌هايی را طرح کنم که به گشايش افقِ تازه‌ای در پژوهشِ سنتِ ايرانی-اسلامی ياری می‌کنند. آيا در تاريخِ اسلام، چيزی به نام اروتيسم وجود دارد؟ سرچشمه، دامنه و منابع آن چيست؟ پژوهش در ميراث اروتيک اسلامی چه سودی برای مسائل و دغدغه‌های امروزی ما دارد؟ نسبتِ بنيادگرايی اسلامی با اروتيسم چيست؟
طبيعی است که بخشی از اين پرسش‌ها در مقايسه ميان سنتِ اسلامی و سنت مسيحی-غربی جوانه می‌زنند. در اين چارچوب، تلاش می‌کنم با تکيه بر مقولاتِ الاهياتی بنيادينی چون «تجسد»، تفاوت رويکرد اسلام به بدن و دريافت مسيحی از آن را بازنمايم و به پاره‌ای از نتايج آن اشاره کنم و سرانجام اين پرسش را دراندازم که نوع فهم ما از مقوله‌ای چون خداوند به اروتيسم چه پيوندی دارد.