اين بوش است. او احمق است. بوش هم چون ذوالقدر معنی منافع ملی را نمی فهمد. بوش دنبال بهانه است که به ايران حمه کند. ذولقدر بهانه خوبی است.