آدم اگر تمام وجودش بسوزه که اينجا نرفته سرش را به کدام ديوار بزنه؟

قابل توجه اون آدم هايی که مدام در حال قضاوت کردن هستند: استاد عزيز بنده از کراوات بدش می آيد و در ناف آکسفورد هم کراوات نمی زند. من هم از کراوات بدم می آيد. به شما هم نمی آيد، بی خود اين قلاده را بر گردن خود نزنيد.