اين اميد است. اميد پسر عموی من است. اميد هم سن بهنام است. او از يک پدر رودبای و يک مادر انگليسی به وجود آمده. اميد در لندن زندگی می کند. ممکن بود که امروز مرده باشد. اميد زنده است.
بهنام با او تلفنی حرف زده است