گروه آريان و شهرزاد مجاب در برنامه ژيان قميشی.

مرسی از سارا سلجوقی برای فرستادن اين ويديو