مهندس ها،
اين واشنگتن پست در يک مقاله درباره رورتی به وبلاگ فارسی من که يک مشت لينک در در پستی آورده بودم لينک داده در قسمت 'بلاگر ها درباره رورتی چه می گويند.' اين جريانش چيه؟ چون من فارسی نوشتم مثلا!
يعنی واشنگتن است اينقده يوله که با يک جستجو ساده هر خری هرچی راجع به رورتی نوشته گذاشته اون بقل؟