راديو زمانه "کُس" چاپ می کند

سال پيش برای راديو زمانه چند مصاحبه همراه با دکتر ويکتوريا طهماسبی با ساقی قهرمان و آرشام پارسی کردم که نمی دانم چند قسمت اش پخش شد. تهيه کننده برنامه ها فريد حائری نژاد مقابلم که نشسته بود به من توضيح داد که کار رسانه اي خط قرمز دارد و من حق ندارم از کلاماتی که معمولاً استفاده می کنم استفاده کنم. برای اينکه سر به سرش بگذارم گفتم" "می شه دقيقاً بگی چی؟" و بنده خدا گفت: "کون و کُس و کير و تمام اعضای بندن با اسم های مبتذل شان را نمی شود گفت من هم حوصله بيب گذشتن ندارم و فکر هم نکنم که بشود."

لوا زند که قسمت هايی از "تک گويی واژن ها" را که برای راديو زمانه به مناسب روز زن ترجمه کرد، من تنها داشتم "قيافه" آق مهدی را تصور می کردم که دارد به شنوندگان و "برخورد" احتمالی آنها فکر می کند. بعد ها در وبلاگ دوستی خواندم که آنچنان هم پرت فکر نمی کردم و "آق مهدی" عزيز، گيرکی بهشان داده بوده است در مورد خود واژه "واژن."

امروز ديدم که پرويز جاهد در راديو زمانه "کُس" چاپ کرده است
.

دمتان گرم....

از امروز به طور رسمی زمانه وضع اش از وبلاگ بنده نيز خراب تر است. اما بدون شوخی، اگر به خاطر زنانی که در زمانه کار می کنند و مدام با مسئولين چانه می زدند نبود، همين "کُس" داشت در گوشه های وبلاگ بنده و بر زبان زير زمينی مردم فارسی زبان خاک می خورد، اما واقعاً خاک می خورد؟ اين چه واژه ايست که در حوزه نوشتن نيست اما در تمام تاريخ زبان فارسی مورد استفاده قرار می گرفته و همين امروز هم بر زبان زن روستايی که می خواهد "شهوت" پسرش را توضيح دهد، است؟ چرا آن زن روستايی به راحتی می تواند بگويد "کُس" اما ما در رسانه هامان نمی توانيم؟ اصولاً انسان بايد "کُس" را چه خطاب کند که همراه با شرم (شرمگاه)، کارايی بيولوژيکش (آلت زنانه؟ آنوقت مثلاً رحم چيست؟)، يا که معانی متفاوتی که هم شأن و ارج باشد، هم شرم و حيا، و هم سوراخ و شکاف (فرج) همرا نباشد؟

نظر بنده در مورد فيلمی که پرويز جاهد نقد کرده است را می گذاريم برای بعد که يک ماه پيش در فيستوال فيلم های کنفرانس مطالعات ايرانشناسی ديدمش. امروز اما اينجا "کُس جشن" است!
-----------------
تذکر از جانب يک دوست:
لازم به توضيح است که اين "کُس" تنها در متن است. تصور می کنم که اين سه حرف مقدس به قدری گفتنش سخت بوده که آقای جاهد بی خيال شده اند. اما برايم سئوال شد. آقای جاهد يعنی شما به عمرتان نگفته ايد "کُس" که در برنامه راديويی نمی توانيد بگوييد؟