ای بابا ملت شهيد پرور...
این نامجو هم کالت شد رفت پی کارش. بنده خدا آرش سبحانی که گويا اذهان عمومی اینطور می پندارند که ایشان مغز متفکر کيوسک هستند از صبح تا حالا کلی نامه برقی بد و بيراه گرفته است که "تو غلط می کنی می گی نامجو بالای چشمش ابرو است." ببينيد دوستان اگر من فکر می کنم يک بابايی مغز متفکر گروه کيوسک است دليل نمی شه این همون بابايی باشه که شما فکر می کنيد مغز متفکر کيوسک است.
این جريان هم همه اش يک شوخی بود با يک دوستمان که از اعضای گروه کيوسک و ما به تعارف او را مغز متفکر گروه کيوسک صدا می کنيم و خودش هم بنده خدا ادعايی ندارد. بی زحمت اینقدر به آرش سبحانی ایميل فحش ندهيد و لطفاً برای من هم بی سی سی و فوروارد نکنيد و يا لااقل اگر خيلی دلتان می خواهد همينجوری منتقدانه و کلاً ایميل بزنيد بدانيد که آرش سبحانی آن کسی نبود که گفت نامجو فلان..
پست قبلی را هم سانسور می کنم...برود پی کارش!