ريچارد رورتی که مرد بنده مطمئن شدم که تمام اميد مان به مطبوعات نوشتاری است...خاک بر سر هر تصویر و صوت متحرکی!!

Richard Rorty
... NYT ... WP ... AP ... Todd Gitlin ... John Seery ... Chron Higher Ed ... First Things ... Last words ... Chris Hayes ... LAT ... TNR ... Jürgen Habermas ... Roger Scruton ... Tom West ... LAT ... Joel Achenbach ... J.D. Moreno ... Hans Gumbrecht ... David Swanson ... Thomas Riggins ... Slate: Dan Dennett et al. ...
David Glenn ... Ramin Jahanbegloo ... Carlin Romano

بدبينی تلخ ريچارد رورتی پيش از مرگ-->نوشتهء عبدی کلانتری