شديداً احتياج به نامه اعتراضی جمعی از طلاب حوزه علميه قم به وزير کشور پيرامون مساله ازدواج موقت دارم.
برای يک مقاله ای که قرار است بنوسم ...
اگر کسی این خبر را جايی ديده که گويا در آن عده ای از طلاب قم به بسته شدن مکان های لهو و لعب شان و صيغه داری شان توسط اداره اماکن اعتراض کرده اند.
دوستی این را در يکی از این سايت های بالاترين مانند ديده و من هرچی می گردم پيدا نمی کنم. اگر اتفاقی يافتيد اش به فکر من باشيد.
ممنون