فاک د فاکينگ فاکرز


برای مشاهده دعوا به کامنت ها مراجعه شود:
این هم يک عدد عکس از کارهای مارک لامباردی نقاش فقيد تقديم به عيال بسيار زياد مهربان من که معنی ارتباط موقعيتی قدرت ها يا همان پيکر بندی قدرت يا همان کانفيگوريشنال بودن قدرت را نمی فهمد. عزيز جان اگر آن دايره ها که می بينی هر کدام يک قدرت با برتری متغير باشند(يک آدم خاص در مورد این نقاشی و يا ديسکورس اگر عشقت کشيد) و آن فلش ها که می بينی حرکت پول يا منفعت مادی را نشان دهد این همين چيزی است که بنده نه اما ديدگاه فوکويی از قدرت به آن ارتباط و پيکربندی قدرت می گويند
.

يک خبر مسرت بخش اینکه محرمعلی خان آمريکا مشهور به اف سی سی يا همان يا کوميسون کشوری امور ارتباط، دو روز پيش در دادگاه تجديد نظری که بر عليه شبکه تلوزيونی فاکس (دامت براکاته) تشکيل شده بود، پوزَش خورده شد. اف سی سی بر عليه فاکس شکايت کرده بود که در ساعات خانوادگی پخش برنامه های تلوزيونی واژگان "فاک" و "شِت" به طور تصادفی از دهان برخی از شرکت کنندگان (شر و نيکول ريچی فکر کنم) پریده بوده است و این امر بنيان خانواده آمريکايی را شديداً به خطر انداخته. بعد از شنيدن ادعا های اف سی سی، قاضی از جايش بلند شد و گفت "گيو می اِ فاکينگ بريک يو مادر فاکرز" اگر رئيس جمهور دولت فخيميه آمريکا جورج دبليو بوش در مقابل دوربين می تواند بگويد "شت" هر اصغر آقای ديگری هم می تواند.

بدينوسيله شبکه تلوزيونی فاکس و بينندگان عموماً احمق اش بزرگترين و احتمالاً تنها خدمت خود را به جامعه بشری کردند. من دست تک تک خانواده های آمريکايی که با حمايت شان از فاکس پول وکيل های کله گنده این شبکه تلوزيونی را مهيا کرده اند که ایشان بتوانند حساب دولت فدرال آمريکا را برسند می فشارم. پس زنده باد تمام دست راستی های مهربان دنيا و به افتخار این دوستان همگی باهم فاک.