تنها يک نادان آن هم از نوع نادان های مهندس است که می تواند در خانه اش بنشيند و مغز متفکراش را به کار بياندازد و بگويد بعد از اينکه رژيم اسلامی عربی ايران سرنگون شد بايد قبر خمينی را نابود کرد!

بنده تنها روزی را تصور خواهم کرد که آمريکا به ايران دمکراسی آورده است و آقای کمانگير هم با روش دمکراتيک و به کمک علم يک روش رای گيری سوپر مدرن اختراع می کنند و سرنوشت قبر خمينی را به رفراندوم می گذارند! چرا که قبر خمينی سمبل "اسلاموفاشيزم" است و "ايران در آينده جايی برای هيچ مسلمان-عرب نفهمی (جک اس)" ندارد!

بگذريم که تمام عرب های خوزستان و مسلمانان ايرانی کلاه شان پس معرکه است اگر اين شازده کاره اي شود، چون ايشان در راه مبارزه با اسلاموفاشيسم ممکن است نه تنها قبر هفت و جد و آباد هرچی عرب در ايران هست را نابود کنند بلکه ممکن است که حتی مسلمان های زنده را هم در راه مبارزه با فاشيسم به کوره های آدم سوزی بفرستند!

و البته اين حماقت مخصوص مهندس های نادان همه کاره که فکر می کنند اسلام يک ساختمان است که می شود ساختش بعد خراب اش کرد، نيست. يک مشت احمق ديگر مثل همين بابا، چاقو به دست تمام شاه های موجود در اشعار فردوسی بر ديوار های مقبره اش را در يک اقدام انقلابی خط خطی کردند! مثال تاريخی اينقدر می توانم بياورم که بالا بياوريد!

يادش به خير آن روز سرد زمستانی که برای در رفتن از امتحان هندسه همه کلاسمان داوطلب شديم که به مرقد امام برويم. هيچکدام مان چادر نداشتيم و مقنعه های مان همه آبی کم رنگ بود. با اين حال مسئولين اسلاموفاشيست مقبره امام ما را راه دادند. در مقبره امام پر بود از زنان و دخترانی که احتمالاً مثل ما برای در رفتن از امتحان هندسه آمده بودند زيارت! من که به عمر ام زيارتگاه نرفته بودم هيجان داشتم که در ضريح پول بياندازم. آمدم بروم يک دويست تومانی را خدمت امام تقديم کنم که معلم شيمی ام من را صدا زد. پرسيد: "چقدر داری پول می اندازی؟" گفتم: "دويست تومن!" پرسيد: "کمتر نداری؟" گفتم: "نه! همينو دارم!" يک پنجاه تومانی به من داد و گفت: "بياا اينو بنداز..زيادش هم هست!"

حالا شما می خواهی بروی ساختمان و گنبد طلايی امام را نابود کنی که مثلاً با آن عقل ناقص ات دچار ارگاسم انقلابی شوی!

تمام خيابان های شهرک غرب هر کدامشان جدا يک هئيت سينه زنی امام حسين دارند. همه آدم هايی که برای امام حسين سينه می زنند اگر سوار تاکسی شوند خودتان می دانيد به مرقد امام چه می گويند، آنوقت شما می خواهيد برای مبارزه با اسلاموفاشيسم قبر نابود کنيد. شما عزيز جان خودتان تبلور اسلاموفاشيزم هستيد! شما خودتان باز توليد فرهنگی اين اسلاموفاشيزيمی هستيد که خودش باز توليد فرهنگی فلانوفاشيزم فلانی بود!

(عکس از نیلگون)

-----------------------

اين آقای کمانگير اين نوشته همان آقای کمانگير کانادای خودمان گويا نيست به گفته خودشان:
توضیح: این نوشته از من نیست. قابل توجه حسین خان درخشان