به دليل ازدواج دوستان و نبودن عيال دم دست به يک عدد پا برای خوردن چلوکباب نيازمنديم.
از ديروز که اين عکس به شکل مرموزی به دستمان رسيد که خدا بگويم صاحب اش را چکار نکند که روز ما را خراب کرد و اين شکم ما آنچنان افسردگی اي گرفته است که نگو!
مساله اين نيست که در کانادا چلوکباب پيدا نمی شود، که می شود و بيست و چهار ساعته اش هم پيدا می شود اما مساله اين است که من هرچقدر خودم را بکشم اين کباب های اينجا مثل کباب متری های البرز نمی شود. به همین دلیل همگان بدانند و آگاه باشند که من تنها به يک دليل آن هم به يک دليل ممکن است موافق حمله نظامی آمريکا به ايران باشم و آن هم در صورتی است که متفقين تضمين کنند که بلای بر سر چلوکبابی های محبوب من در تهران و قزوين و رشت و شيراز و اصفهان نخواهد آمد و با وجود چپو کردن منابع خام ملی ما ايشان بايد قول بدهند که روی چلوکباب سوبسيد می دهند.
چلوکبابی هايی که بايد منطقه امن باشند و بمب بر سر آنها نخورند از اين قرار اند:
تهران: تمام شعبه های چلوکبابی جوان مخصوصاً بازار و زير پل گيشا
تمام شعبه های نايب
تمام شعبه های رفتاری
البرز
سعيد
رستوران هانی
کبابی باغچه ونک
تمام کبابی های دربند و درکه و اوين و فرحزاد.
کرج:
بنفشه
قزوين:
اسمش يادم نيست ولی بعداً آدرسشو می فرستم ولی اون هم يک چيزی تو همين مايه های بنفشه بود.
شيراز:
رستوران درويش
و کبابی گلپايگانی به درخواست حاج قرتی
انزلی:
اون کبابی کثيفه دم تلفونخونه!
رشت:
کته کباب جهانگير و محرم.
اصفهان:
رستوران هتل جلفا
کبابی هتل خوانسار
کباب تاک...ولی خودمونيم اينو اگه خواستيد هم بزنيد بزنيد من از اصفهان و اصفهانی ها خوشم نمی آد (غير از آنها که انحرافات جنسی دارند).

از ديروز اين عکس را برای هر که فرستاده ام او هم افسردگی گرفته است و طرفدار جنگ شده است.
بنابر اين برای اينکه ما انسان دوستی مان به خطر نيافتند، از يک انسان انسان دوست تقاضا دارم که هرچه سريعتر با ايميل من :

nazli.kamvari@gmail.com

تماس حاصل کند که برويم چلوکباب بخوريم.