تحريم های اقتصادی از زمان جنگ اول خليج در عراق باعث مرگ بيشتر از نيم ميليون کودک عراقی شده است. بيشتر اين کودکان وقتی جنگ خليج شروع شد هنود به دنيا نيامده بودند. فيلم مستند بهای سنگين: قتل کودکان عراقی را ببينيد.

Paying The Price: Killing The Children Of Iraq

A documentary film by John Pilger

Sanctions enforced by the UN on Iraq since the Gulf War have killed more people than the two atomic bombs dropped on Japan in 1945, including over half a million children - many of whom weren't even born when the Gulf War began.

اگر نازک دل هستيد فيلم ها ناراحت کننده است

فيلم را اينجا می توانيد ببينيد

در گوگل ويديو هم می توانيد ببينيد
--------------------

همه فيلم ها و مصاحبه های جان پيلگر در مورد عراق