ای کونیان ای کونیان بر فرق خود کوبان زنید
گوش خران را بر کنید بر کله خوبان زنید
دنیا به آخر چون رسد افعی و حوری کاسب اند
سوی بهشت ار می روید بر چیز خود روبان زنید

(با اندکی تصرف از تفتستان)

و اندر سياست های حقوق بشری اینکه اگر کونی هستيد، کاملا بی خيال قهرمان شدن شويد. که اگر روزی خواهران برومند کلی دلار به جيب زدند که اسناد حقوق بشری ایران را جمع آوری کنند، در محل تحصيلاتتان به جای دکترای علوم سياسی يک خط فاصله دراز خواهند گذاشت، شغلتان را هم از شغل بی آبرویِ آوازه خوانی به شغل شريف نويسندگی تغيير می دهند، و نمی نويسند هم که روزی در شهر بن زبانتان را از حلقومتان با چاقو بيرون کشيدند که ديگر زبان درازی نکنيد. این است سياست که فريدون فرخزاد صفحه حقوق بشری اش از دختر خاله ناشناس مادر من حقير تر است.

از فريدون فرخزاد ترانه ناياب دل زارم را بشنويد