و اندر فوايد فيلتر این که بابام ديگر نمی تواند سيبيل را از ایران مطالعه کند و من را روزی صد بار از ارث محروم کند.