آقا فيلتری جانم به قربانت،
من غلط بکنم ديگر از حق و حقوق گی و لزبين ها حمايت کنم يا که به مقامات مقدس کشور اسلامی مان جام زهر بنوشانم. به خدا ديگر عکس پستان زنان و ماتحت برهنه مردان را اینجا پست نخواهم کرد. باور بفرماييد این وبلاگ تنها وسيله شوهر يابی من هست. شما خودتان که اینجا را خوانده اید؟ با این اخلاق گند فاسد، آخر چه کسی من را خواهد گرفت؟ من به اميد يک چند عدد ازدواج موقت است که این وبلاگ را می نويسم. شما را به خدا این فيلتر من را برداريد. شما تصور بفرماييد که خرجیِ زنی بدکاره چون من را که حتی ريخت و قيافه تن فروشی هم ندارد، چه کسی خواهد داد؟ این ازدواج های موقت منبع درآمد من هستند؛ به وسيله آنها امرار معاش می کنم. يا این فيلتر لعنتی را برداريد، يا که خودتان دست به کار شويد برای من يک شوهر دست گل دائمی پيدا کنيد.
در ضمن تا شما لطف کنيد و فيلتر من را بر داريد بنده يک عدد وبلاگ آلترناتيو درست کرده ام که همين جا آدرسش را خدمتتان می دهم که لطفا مرما آن را فيلتر نکنيد. حالا که من اهل شفافيت هستم و شما هم دينداريد، لااقل آزاده باشيد.