تقديم به مسوؤل محترم فيلتر کردن سيبيل در ایران.


لازم به تذکر است که مقام معظم رهبری وبلاگستان فارسی حسين آقا درخشان نيز همين نظر را دارند.

عکس از غزل خانم ميم.

Posted by Picasa