يا صلح يا نابودی

نمی دانم چه شد که وديو يک بلايی سرش آمد و ديگر از سيبيل قابل مشاهده نيست. برويد به همان سايت زمانه برای مانا پيغام بگذاريد و کليپ را هم تماشا کنيد.


موسيقی از گروه یک دايره کامل ( A Perfect Circle).
کارتون ها: مانا نيستانی.
حرف های گنده گنده: بزرگان!!
فکر می کنم که حتی اگر مانا از اين سخنان بزرگان برای اين کارتون ها الهام گرفته باشد، بزرگان سگ کی باشند، خود تصاوير از صد تا حرف بزرگان جالب تر اند و بدون حرف بزرگان بيشتر می چسبند. موسيقی اش حرف نداشت. برای مانا در صفحه زمانه پيغام بگذارید!
البته فکر کنم اون علامت سئوال اول کليپ بعد از بزرگان معنی اش اينه که بزرگان سگ کی باشند!