دو دو دو دو دو دو، مردم

دم مردم گرم...
دم مردم گرم...
دم مردم گرم...اين مزخرفات امنيت اجتماعی آدم های بی صفتی مثل سردار رادان فقط توسط خود مردم در محله هاست که می تونه باهاش مبارزه بشه. من واقعاً به اين مردم افتخار می کنم که توی اين وضعيت خفقان، صداشون رو بلند کردند. واقعاً زنده باد مردم.
من يک سيبيل احساساتی ام!
جريان از اين قراره که يک دختری رو تو محله آرياشهر گشت ارشاد می گيره و مردم شاکی می شوند و با نيرو های انتظامی در گير می شوند و در اين ميان شعار بر عليه حکومت اسلامی هم می دهند. صفحه بالاترين همه لينک های مربوط رو جمع کرده اما من فقط با استفاده از کلمه شورش که فکر می کنم در فارسی بار منفی داره خيلی مخالفم. اين کاری که مردم کردند اصلاً شورش نيست. اين يک اعتراض کاملاً به جا به از بين رفتن حقوق مدنی شون به عنوان شهروند های مدنی است.