الان يادم نمی آد پيش کی ناله کرده ام و يا که نکرده ام اما بدينوسيله از شخص يا اشخاصی که لطف کردند و برای بنده به خاطر بيماری و مشکلات ناشی از آن (که به خدا جدی نيست) گل فرستاده اند ممنونم.
خيلی خيلی خيلی خوشحالم کرديد فقط کاش اسمتون رو هم می نوشتيد که ما در خماری نمانيم. اما گمان می کنم هرکی بوده از خوانندگان این وبلاگ بوده چرا که آدم هايی که بنده رو از نزديک می شناسن اصولاً به خاطر اخلاق گندم از این لطف ها به من نمی کنند.