جنون عاشقانه دم صبح جايگزينی نه چندان مناسب برای سکس دم صبح

چس ناله های نازنين عيال من که نبوغ اش را فقط من درک می کنم و فقط من دوستش دارم و هيچکس دوستش ندارد و سر خيابان بماند خاک بخورد هم هيچکس برش نمی دارد!!!


این را امروز وقتی کشف کردم که به سخنرانی احمدی نژاد فکر می کردم و از خودم می پرسیدم ما این وسط چه کار می کنیم. داشتم در دانشگاه قدم می زدم و به صد و یک سالی که از 1906 می گذرد فکر می کردم و سوگوارانه به حال خودمان دل می سوزاندم که ناگهان حالت مکاشفه به من دست داد و حکمت ابدی چس ناله را کشف کردم. به همین خاطر ازین به بعد حکمت چس ناله را که در یک ثانیه به صورت مکاشفه کشف کرده ام را کم کمک در کلمات می ریزم و جهت تنویر اذهان عمومی در این مکان منتشر می کنم. این مجموعه را باید تقدیم کرد به پرزیدنت احمدی نژاد رئیس جمهور عزیز ما که بر صندلی ای که زمانی متعلق به محمدعلی فروغی بوده است خوش نشسته است.