امشب

A WorD Is A WorD Is A WorD Is A WorD

دنا رباطی ساقی قهرمان ساسان قهرمان عبدالرضا صائبی مقدم سیاوش شعبانپور ماه گل ایزدی سینا گیلانی

نیاز سلیمی

Bahen Centre Room: BA 1210
40 St George St, Toronto, ON M5S, Canada

map

چهارشنبه 19 سپتامبر ساعت 7 تا 9 شب

شعرخوانی