يک مشت آخوند-بچه خنگ بی استعداد

يک نفر به من توضيح دهد که این جريان ملی گرايی دو آتيشه محسن رضايی چيست که بازتاب زرت و زورت مقالات پيوريتن فاشيستی چاپ می کند!
آن از هفته پيش و مقاله "ما همه بايد پان ایرانيست باشيم" و حالا هم "مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی!"
در این ميان بنده واقعاً برايم جالب است که هنوز ام که هنوز است اینها برای اثبات حقانيت ورژن جديد ناسيوناليسم دينی پيورتن شان بايد پانزده بار به سخنان امام در صحيفه نور مراجعه کنند، پنج بار به نهج البلاغه، سه بار به فرهنگ فارسی عميد برای خوب تعمق کردن در معانی کلماتی چون مبانی، اتحاد و ملی، سه بار به قرآن کلام خدا، و يک نقل قول هم از سيد جمال الدين افغانی (که خوب ایرانيان به دليل اتحاد ملی او را اسد آبادی می شناسند) در آخر مقاله زور چپان کنند برای حسن ختام:
سيد جمال‌الدين اسدآبادي:
«اميدوارم حاکم و سلطان همه ملتهاي مسلمان، تنها قرآن باشد. و عامل وحدت و يگانگي آنها، دين آنها باشد»
به نظر می آيد این مقاله دومی يک جواب خيلی آسته برو آسته بيا به آن مقاله شاهکار پان ایرانيستی-شيعی شيخ جهانگير باشد که دارد با صدای آخوندی می گويد .."اوی يواش چه خبره آسته...اسلام هنوز مهم تر است اما بايد سر این عمری ها را زير آب کنيم!"

پيوريتنسیم سيبيلی: به خدا اگر امام زنده بود اینها هيچکدام جرأت این همه مزخرف گويی را نداشتند!