با حسين که دوستش هم دارم سر این مزخرفاتی که اخيراً می نويسد دعوايم شده است. دفعه آخر هم گوگل تالک را رويم قطع کرد و فکر می کنم بلاک ام هم کرده است. آسيه و فرنار خيلی خوب جوابش
را داده اند اما من برايش حرفی ديگر دارم. ادوارد سعيد (جانم به قربان اش) می گويد:

The intellectual's role generally is dialectically, oppositionally to uncover and elucidate the contest I referred to earlier, to challenge and defeat both an imposed silence and the normalized quiet of unseen power wherever and whenever possible. For there is a social and intellectual equivalence between this mass of overbearing collective interests and the discourse used to justify, disguise or mystify its workings while, on the other hand, preventing objections or challenges to it.

ترجمه اش به عهده خودت که نه حال اش را دارم و نه عرضه اش. بنده قصد این جسارت را به سعيد ندارم که شما را با این تعريف مقايسه کنم. می خواهم بگويم که اگر احياناً قصد این را داری که دست از خايه مالی قدرت های آشکار و نهان برداری، آنوقت شايد بتوانی اهميت آدمی مثل ادوارد سعيد را به عنوان يک "روشنفکر حوزه عمومی" درک کنی