سخنرانی دکتر ملکی همين شنبه در آگورا

تاريخ شفاهی را با گوش خودتان بشنويد.
دکتر ملکی همين شنبه از انقلاب فرهنگی اول (خدا بعدی هايش را کم کناد) می گويد.


Agora Session
by Dr. Mohammad Maleki
"History of Cultural Revolution in Iran"

Time: Saturday, Feb 3rd, 2006, 4:00-6:00PM
Place: Room 1200, Bahen Centre for Information Technology, University of Toronto, 40 St. George Street