می خوامت های دخترا را دارین!!


به سبک کامران و با يک روز تاخير گفتم حالا که وقت ندارم سرم را بخارانم شما رو از این وديو کليپ کنسرت رامش بی بهره نگذارم.

چند روزی پيش دوستی برايم فرستادش و من که همچنان که در حال قربون صدقه رفتن ادا و اطوار هاش بودم (که اگر چشم بصيرت داشته باشيد، حميرا را هم دی جيبش می گذارد بس که سکسی هست) گفتم: "حيف لابد الان پير شده." بگذريم که دوست مربوطه ما را متهم به تبيعض سنی کرد- اما توضيح داد که ويدیو مال هشت ما ه پيش است و من انگشت به دهان گفتم: "فلان فلان شده این دايک ها خوب عمر می کنند ها!!"