در اوج پان عربيسم دهه شصت و هفتاد، اعلی حضرت همايونی ممد رضا شاه درايت به خرج داده بود-يک موج راديويی عربی در خوزستان پخش می کرد که صبح تا شب برای عرب های خوزستان و همسايه های عرب از کروش و داريوش قصه پخش می کرد: پان ایرانيسم با زبان عربی. حالا من نمی دونم چند تا راديويی عربی صبح تا شوم پان عربيسم به زبان فارسی پخش می کردند!.

وديو را از طريق پيمان پيدا کردم. دعوای بين ميان مشعان الجبوری و صادق الموسوی است. الجبوری برای صدام شهید فاتحه می خواند و الموسوی به نشان اعتراض داد و بيداد راه می اندازد...خلاصه بحث مرکزی این است که الجبوری می گويد "تو خفه شو موسوی تو ایرانی هستی و صدام هم سرورت است بدبخت!"

این مشعان خان الجبوری آدم کلاً ديوانه ای هست و خلاصه بدتر از بوش هرچه در عراق تقصير بوش هست را گردن ایران می اندازد. این نماينده محترم مجلس به گمان از بچه گی گوشش به این راديو ناسيوناليستی اعلی حضرت ممد رضا شاه بوده و با خودش سوگند خورده يک روز تلافی تمام داستان های پر از خالی بندی جنگ ساسانيان با مهاجمان عرب را در بياورد....بلکه هم در کودکی عکس های عمرکشون در ایران را ديده باشد.

لج من البته از ميمری بی شرف در می آيد که مثلاً این را به عنوان مسخره اعراب ترجمه کرده اند. منهای بحث های احمقانه الجبوری- اصلا که گفته که بحث بايد با کراوات پشت ميز و مودبانه صورت بگيرد فلان فلان شده ها!

خبر خوب: من شيرين يک بيست درصد از حرف های اینها را فهميدم...بايد برم مصر عربی درست و حسابی ياد بگيرم