ازدواج سه نفره


خطبه را خواندند، به همین سادگی كه همیشه می‌خوانند. میان اهالی ساده ده، شاید چشمی هم دیگر مبهوت نبود كه روستا كوچك است. خبر مثل بمب در فضای كوچك روستا پیچیده بود. عروسی است دیگر. تمام اهل ده دعوتند. داستان محمد و عاشقیت‌اش را همه می‌دانستند، همه. خطبه عقد بی‌حرف و حدیث جاری شد. حدیثی اگر بود كه بود، ماند برای چشم‌های شما و این گزارش؛ حكایت ازدواج یك داماد با دو عروس در یك شب.
ادامه ماجرا

عکس های حسن سربخشيان از عروسی اقوام مختلف ایرانی را از دست مدهيد.