من دقيقاً نمی دانم
که امشب عمه ام می ميرد
يا فردا
و يا شاید به زودی
من دقيقاً امشب نمی دانم
که وجود من به مرگ احتمالی عمه ام ربط دارد
يا شماره حک شده روی کارتی
و يا دود سيگاری