اون موقع که بايد حجاب مون رو رعايت می کرديم، دست فاطی کموندو استون می دادند که لاک ناخن پاک کنند. حالا مناسبات جديد و زنان عاصی، چرا که نه!! دست فاطی کامندو ها باتوم هم دادند. عيال بلند بلند خبر ها رو می خونه من می گم "کس کش ها". فحش می دم. ديشب می گفتم که اینها با زن ها کاری ندارند. عيال می گفت اختيار داريد، مگه همين ها به زن ها و بچه های مردم تجاوز نکردند قبل از اینکه اعدامشون کنند؟ بهش ميگم "بابا فرق کرده، زمونه فرق کرده". آره فرق کرده. الان مدرن شدن وسط خيابون باتوم می دن دست فاطی کموندو های مدرن که آدم های بی دفاع رو بزنند. آی تف به روتون. تف به روی من که برای این سيستم تخمی شما و اصلاحاتش مردم را جمع کردم که بيان رای بدن. آی خوشخیالی ياسر خودمون که نشسته تو کانادا واسه فمنيست ها نسخه می پيچه که بجای تجمع مصالحت آميز تشريف ببريد خودتان را به مراکز قدرت نزديک کنيد که وسط ديدار حزب مردم سالاری با آقای خاتمی-روی قالی نفيس- در ميان ده ها کير کلفت حضور زنان نيز آشکار باشد. آی تف به روی اون حزب مردم سالاری ملی. ياسر جان تصدقت برم تو واقعاً فکر می کنی که نوشين احمدی خراسانی که امروز دستبندش زدند و بعد هم مثل سگ زدندش ، می تواند برود با "حزب مردم سالاری" گفتگو کند؟ کدام اصلاحات. بمانیم این حزب مردم سالاری بيانيه بدهد؟ زهی خيال باطل!!

با توجه به حمايت های بين المللی که از این تجمع شده بود احتمالاً به زودی تمام این "هيومن رايتسی ها" شروع می کنند به بيانيه دادن. ولی انصافاً بايد کاری کرد. گور بابای اینکه الان موقع حساسی هست و وجه بين المللی و سياست های نيوليبرال و همه اینها. بايد بشينم فکر کنم. فعلاً قاط زده ام فقط این آقای موسوی خويينی را که در تورونتو ملاقات کردم به او قول دادم که اگر باز هم گرفتنش هوايش را این ور آب داشته باشيم. بايد حالا فکر کنم که چه کنیم!!

پرستو به همه ماجرا لينک داده
عکس های کسوف