کمک....

کمک....

کسی می دونه که در این نويورک خراب شده کجا می شه بازی يکشنبه را ديد که يک مشت آدم ديگه هم باشند آدم حس وطن پرستی اش قيلی ويلی بره؟

الهی قربون تورونتو برم که دلم براش لک زده. تورنتو از این لحاظ عالی هست چون به قدری جمعيت ایرانی ها زياده که اگه ایران بازی رو ببره همه می ريزن تو خيابون يانگ بزن-برقص. اگر تا امشب جايی برای ديدن بازی پيدا نکنم، فکر کنم فردا صبح برگردم تورونتو برای ديدن بازی.