"ما فقط آمده بوديم اقيانوس را تماشا کنیم"
"فکر کردم گم شده اید
اقيانوس تعطيل است
دور بزنيد و برگرديید"