تقدیم به سرکار خانم شیما کلباسی که وجدان بیدار بشریت است
ای قشنگ تر از پریا
تنها
تو
کوچه
نریا
بچه های محل دزد
ان
عشق منو
می دزدن

ای یار قشنگِ
موبلندِ
مشکی پوشم
با لِنگِ ابروات
شَرَق شَرَق نزنی تو گوش ام
اگه یه روز بیایی
رو پشت بوم
رخ بنمایی
خورشید که بخواد بالا بیادروش رو می پوش ام