ملت جاسوس پرور،
کسی می دونه جريان این واژه آسيب شناسی چی هست و چرا مثل نقل و نبات در تحليل های علوم انسانانه استفاده می شه؟
ي
ک نگاهی بياندازيد
----------------------------

دوستان عزيز توجه داشته باشيد که من خيلی هم خنگ نيستم و می دانم که این آسيب شناسی به احتمال صدی پنجاه همان پاتولوژی در پزشکی هست. آنچه نمی دانم این است که چگونه این واژه پزشکی سر از علوم انسانی در آورده و مانند نقل و نبات ما هر روز از آن استفاده می کنيم وفرض را بر این می گذاريم که مثلاً وبللاگ نويسی درد بی درمان است و پاتولوژی اش هم فلان است. و البته قسمت مورد علاقه من آسيب شناسی درد بی درمانی به نام زنان است.