من زنده ام...
این مسخره بازی جاسوسی ما هم کم کم داره حوصله ام را سر می بره. تنها خوبی اش این بود که این مدت جاسوس بازی، آمده بودم دیدن سیما و باهم کلی خندیدم و تفریح کردیم. دیروز هم یک سری به اف.بی.آی زدیم که خودمون رو معرفی کنیم، ولی بسته بود.