چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟

ابراهیم نبوی:

حسین درخشان دچار وضعیت خطرناکی است. می دانم که از یک سو اطلاعات سپاه و قاضی مرتضوی او را در فشار سنگین گذاشته اند و به او اتهام زده اند که به دین و ائمه اهانت کرده است و از سوی دیگر، به دلیل تیرگی رابطه میان درخشان و بچه های روشنفکر و اهل رسانه، هیچ کس دغدغه آزادی او را ندارد. به همین دلیل او زیر فشار شدیدی قرار گرفته است. از این بدتر آنکه دوستان و خانواده حسین، به دلیل اصرار خود او و نوع فضایی که در آن بسر می برند نیز، جز اینکه در سکوت پرونده او را دنبال کنند، کاری نمی توانند بکنند و این یعنی له شدن و نابود شدن حسین درخشان در سوء تفاهم های یک پرونده احمقانه که لاجرم او را تا مرز نابودی کامل می برد.

ادامه

دم نبوی گرم...خيلی خوب نوشته...قابل توجه آقای احمدی نژاد که انگشت هم برای حسين تکان نداد. قابل توجه همه شما ها که هنوز هم نشستيد می گيد وب سايت کيهان مدلش عوض شده کار حسينه.