حسين درخشان صد و شش روز است که در زندان است و خبری از او نيست

از حسين درخشان هيچ خبری نيست. خانواده اش داغون اند. اگر کسی در موقعيت مشابه با حسين باشه و خانواده اش هم نتونند به او کمک کنند، اين عدالت رو کجا بايد جست؟ از حسين هيچ خبری نيست، داره دستی دستی از بين می ره...دوستان من همه بند های عمومی رو چک کردند و حسين در هيچ بند عمومی در زندان هايی که اينجور آدم ها رو می برند نيست. حيسن کجاست؟ کجا می تونه باشه؟ دولت کانادا هيچ کاری برای حسين نمی کنه چون نمی خواد با ايران درگير شه و تا خانواده و نزديکان و دوستان حسين فشار نيارند هيچ اتفاقی نمی افته. خانواده و نزديکان و دوستان حسين هم که قربانشان برم يک مشت محافظه کار اند که راه و چاه رو بلد نيستند. چی کار کنيم؟
هيچ حرفی از حسين نيست. زندان شوخی نيست. انفرادی آدم ها رو ديوانه می کنه. چی کار کنيم؟ من نگران حسين ام....وحشتناکه....حقوق بشری ها، گيرم يکی هيچ مدعی نداشته باشه که حقش رو بگيره، وکيل نداشته باشه، خانواده نداشته باشه...چی کار بايد بکنيم؟ هیچ سیستم مدعی العومی نسیت که جلوی تخلفات دولت رو بگيره؟
کمک کنيد. راجع به حسین بنويسد...نذاريد مردم يادشون بره.
من نمی دونم چی کار کنم، خانواده اش وارد نيستند و من نگرانم که در اين ميان حسين از دست بره