روح لطيف

زباله های انسانی عزيز، من اينقدر اينجا (نا)شعر تخمی خواهم گذاشت که همه شما خسته شويد و برويد به نيک آهنگ فحش بدهيد، ای زن ستیز های کوچولوی کونی ضد کون دادن مسلمان برادر کش خواهر سرويس کن!


آيا ممکن است جنون هم اجراگری باشد؟

آقا؟

آقای دکتر؟

جناب؟

آيا ممکن است جنون هم اجراگری باشد؟

ترايلپتال هزار خرده اي ميلی گرم

ولبيوترين صد و خرده اي ميلی گرم

اينها را بخوريد خانم

شما خوب خواهيد شد

مساله شما مغز شماست

روح شما لطيف و پاک است