برای خاطر نازک شما

اجرا می کنم قربان
برای شما زنانگی اجرا می کنم قربان
من خم می شوم
خم تر هم می شود،
قربان
اراده کنيد قربان
نگاهم را زنانه می کنم
صدايم را...
دوست داريد قربان؟
صدايم دل انگيز است؟
روح زنانه دارد؟
من لطيف هستم؟
به لطافت گل يا شبنم يا نسيم...
من را در آغوش بگيريد قربان
من می خواهم کير شما را حس کنم
من به کير شما محتاجم
زن می شوم قربان
قول می دهم
شرايط تان را بگويد
يک: حتماً
دو: قطعاً
سه: سعی خودم را می کنم
نه، نه، خواهش می کنم قربان!
قطعاً، حتماً، يقيناً، من زن هستم قربان
زن می شوم قربان
برای شما...
برای خاطر نازک شما